ALGEMENE VOORWAARDEN

Enigma enterprise.nl Signaalrood 59, 2718SG Zoetermeer

Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid. Huurders zijn geacht van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en zijn na reservering bindend. Vragen hieromtrent kunnen voorafgaand aan de huurtermijn worden gesteld.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1 HUURPERIODE, RESERVERING, CONTACTGEGEVENS 
Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk. De huurperiode geldt voor een minimum van 2 uur incl. uitleg, opstellen belichting, opstellen personen of producten en eventuele visagie. In het weekend is dit minimum 4 uur. De reservering geschiedt telefonisch, per email of door het invullen van het reserveringsformulier op de website door de huurder zelf. Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij bezoek aan de studio dient de huurder een kopie van een identiteitsbewijs af te geven.

2 HUUROVEREENKOMST, BETALING
De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering. De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij de studio, de keuken, de visagie ruimte en de omkleedruimte zoals op de website vermeld. Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld. Alle op deze site genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW, tenzij anders vermeld. Contante betaling is verplicht, pinnen is niet mogelijk.

3 TER BESCHIKKING GESTELDE APPARATUUR, VOORWERPEN EN FACILITEITEN
De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op het controle formulier Deze omschrijvingen afdrukken en bij gebruik van de studio vooraf controleren. ( zie ook par.4 ) Apparatuur die zelf is meegebracht dien ook op het controle formulier vermeld te worden.

4 AANSPRAKELIJKHEID, ONDERHOUD
De huurder van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken en te onderhouden. De huurder dient vóór gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid ,  beschadiging en gebreken. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden via een daarvoor bestemd controle formulier, te verkrijgen op kantoor. Indien er vooraf geen controleformulier is ingeleverd zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

5 VERZEKERING, BESCHADIGING, DIEFSTAL, BEVEILIGING
De huurder verklaart dmv akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. Ivm diefstal worden de in- en uitgangen bewaakt door beveiligingsensoren en een alarmsysteem.

6 ANDERE BEPALINGEN - HUISREGELS
1 De straatdeur moet altijd gesloten blijven i.v.m. insluiping.
2 Roken is niet toegestaan in de studio.
3 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het gebouw verleent.
4 Na gebruik moet de studio naar behoren  worden achtergelaten.
5 Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. Ook niet als de gebruikers hiervoor even naar buiten gaan.
Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd; De huurder is dan het totaalbedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd.

7 BETALING
Tenzij vooraf anders overeengekomen dient vooraf de huur te worden betaald. De studio is voor het in bewaring nemen van de camera uitrusting en geheugenkaarten op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of diefstal.